תשקיפים לבורסה

תשקיפים, דיווחים לרשויות ולבורסה:

משרדנו מייעץ לחברות ציבוריות במהלכי גיוס הון מהציבור ובגיוסי הון פרטיים בחברות נסחרות בישראל ובארה"ב. כמו כן, משרדנו עוסק בהכנת תשקיפים להנפקה ראשונית
לציבור (IPO), תשקיפי מדף (Shelf Prospectus) ותשקיפים להנפקות לציבור בחברות ציבוריות (Follow-On Prospectus). משרדנו גם מכין ומנסח את הדיווחים התקופתיים והמיידיים לרשויות ניירות הערך ולבורסות הנדרשים על פי חוק מחברות ציבוריות.