ליווי שוטף של חברות

ליווי שוטף של חברות פרטיות וציבוריות:

משרדנו נותן שירות משפטי וייעוץ שוטף לחברות פרטיות וציבוריות בישראל ובארה"ב. ייעוץ זה כולל: ניסוח החלטות דירקטוריון והכנת פרוטוקולים של דיוניו; ניסוח סוגיות להחלטה במסגרת אסיפות בעלי מניות, הפצת זימונים לאסיפות אלה והנחיית ניהולן; ייעוץ להנהלה ולחברי הדירקטוריון בנושאי ממשל תאגידי; טיפול בכל הדיווחים לרשם החברות במדינת ההתאגדות; ליווי משאים ומתנים על השקעות פוטנציאליות בחברה והכנת הסכמי השקעה; ייעוץ במהלכי מיזוגים ורכישות כולל דיו-דיליג'נס, משא ומתן על תנאי העיסקה והכנת ההסכמים; ובכל נושא נוסף המצריך חוות דעת משפטית לבדיקת היתכנותו. בחברות ציבוריות בישראל ובארה"ב הליווי השוטף כולל גם הכנת תשקיפים ודיווחים תקופתיים ומיידיים לרשויות ניירות הערך ולבורסות.