shutterstock_102601769הקמת חברות

הקמת חברות:

משרדנו מטפל בכל ההיבטים הקשורים בהקמת חברות או כל מבנה התאגדות אחר בישראל ובארה"ב, כולל הכנת המסמכים הנלווים לכך: עריכת החלטות הדירקטוריון והחלטות בעלי המניות הראשונות, הכנה וניסוח התקנון בישראל וה- Articles of Association וה- By-Laws בארה"ב.