shutterstock_56152177הסכמי השקעה

הסכמי השקעה:

משרדנו מתמחה בהכנה וניהול משא ומתן על הסכמי השקעה בישראל ובארה"ב בכל שלבי החיים של החברה ובמודלים שונים ומגוונים הכוללים בין היתר: רכישת מניות, רכישת איגרות חוב, רכישת מניות בכורה, רכישת מניות בצורת אקוויטי ליין אוף קרדיט ועוד. בנוסף, משרדנו מכין הסכמי רכישת בלוקים של מניות בין בעלי מניות ומלווה בעלי מניות בתהליכי הסחרת מניות שהוקצו בהנפקות פרטיות מול הברוקרים והחברה לרישומים (בישראל) או הטרנספר אייג'נט (בארה"ב), כולל מתן חוות הדעת הנדרשות.